Koszt, termin i sposób dostawy produktu w sklepiewww.caramellastore.com1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

2. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient, chyba że spełnia warunki uprawniające do bezpłatnej dostawy, tj. wartość zamówienia musi być wyższa niż 299 zł brutto.

3. Rodzaje i ceny dostaw:

* InPost paczkomat przedpłata -  18,99 PLN

* InPost kurier przedpłata -20,99 PLN

* GLS kurier przedpłata - 21 PLN

* GLS kurier pobranie - 26 PLN

* odbiór osobisty w sklepie - 0 PLN.

4. Dostawa Towarów odbywa się zarówno na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej jak i Państw Europy oraz wybranych krajów położonych na pozostałych kontynentach pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika.

6. Czas kompletowania Produktów wynosi do 7 dni roboczych od momentu:

* zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na rachunku Sprzedawcy;

* pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności;

* przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę w przypadku wyboru zapłaty za pobraniem.

7. Dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika na terenie Rzeczpospolitej Polskiej następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 2 do 3 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

8. Dla zamówień z dostawą poza granice Rzeczypospolitej termin dostawy podany jest przy informacji dotyczącej formy dostawy oraz kraju destylacji.

9. Zakupione w Sklepie Produkty Klient może odebrać osobiście po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym.

POLITYKA ZWROTÓW

§ 1 Odstąpienia od umowy1. Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu Sklepu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczeniao odstąpieniu od umowy.

3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu mają obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Przemysłowa 1, 95-060 Brzeziny

5. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, ponoszą odpowiedzialnośćza zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

6. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument lub podmiot,o którym mowa w § 10 Regulaminu, powinni obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

7. Z zastrzeżeniem pkt 9  niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. 

8. Z zastrzeżeniem pkt 9 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniejw terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniuod Umowy Sprzedaży.

9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponoszą koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

11. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, mogą odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, objął Produkt w posiadanie.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowilub podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu, w wypadku Umowy Sprzedaży:

    * w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

    * w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

    * w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względuna swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

    * w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

13. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi,w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
§ 2 Reklamacja Produktu

1. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:

* regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową,

* regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentemlub podmiotem, o którym mowa w §10 Regulaminu, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@caramellastore.com lub pisemnie na adres: ul. Przemysłowa 1, 95-060 Brzeziny.

3. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwiąi przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

4. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Przemysłowa 1, 95-060 Brzeziny.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowaw § 10 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. 

7. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust a)  Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

8. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust b)  Klient ma prawo od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sklep lub naprawiana, chyba, że wady są nieistotne.

9. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośnikunp. wiadomość mailowa lub SMS.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.

11. Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.